Last Game: IPL Wed 23rd Apr

Rajasthan vs Chennai

Next Game: IPL Fri 25th Apr

Next game - Rajasthan
team 1 time team 2
Chennai vs Mumbai

Senanayake Senanayake

Picture of Senanayake Senanayake
Senanayake Senanayake
Player details
NameSenanayake Senanayake
ClubChennai Super Kings