Last Game: IPL Wed 23rd Apr

Rajasthan vs Chennai

Next Game: IPL Fri 25th Apr

Next game - Rajasthan
team 1 time team 2
Chennai vs Mumbai

Dishant Yagnik

Picture of Dishant Yagnik
Dishant Yagnik
Player details
NameDishant Yagnik
ClubChennai Super Kings