International Match

  • Poland vs Canada
  • Wednesday 18th November
  • Slaski Stadium