Search Profiles:

  • Gabriel Lagunes

Date Pos Ride SP Course Dist Going Class Trainer
24/10/2016 3/9 Zeus's Thunder (USA) 6/1 Moun 5f Kevin Fletcher
24/10/2016 4/8 Sweet Sound (USA) 6/1 Moun 8f John Baird
24/10/2016 7/8 Come On Bert (USA) 8/1 Moun 5f Noel Sanchez
24/10/2016 1/7 Sarge's Daughter (USA) 7/2 Moun 6f William Sandmann
24/10/2016 5/8 Play N Truth (USA) 8/1 Moun 8f Debra Hale
24/10/2016 5/7 First Roar (USA) 8/1 Moun 5f Kevin Fletcher
24/10/2016 2/10 Stunt Double (USA) 3/1 Moun 6f Kevin Fletcher
24/10/2016 5/8 Journey Proud (USA) 8/1 Moun 8f James Barker
23/10/2016 4/8 The Devil We Know (USA) 10/1 Moun 5f Evan Fletcher
23/10/2016 5/5 Santelli (USA) 6/1 Moun 5f James Barker
23/10/2016 4/6 Uluru (USA) 9/2 Moun 6f James Barker
23/10/2016 4/8 Holiday Lunch (USA) 5/1 Moun 5f Harry Pease
23/10/2016 4/9 Zorre (USA) 2/1 Moun 5f Noel Sanchez
23/10/2016 7/9 Sensational Me (USA) 8/1 Moun 5f William Helmbrecht
20/10/2016 1/9 Il Mangia Troppo (USA) 6/1 Moun 8f Maria Pinzon
20/10/2016 3/6 Ace Basin Baby (USA) 6/1 Moun 8f Geoffrey Dixon
20/10/2016 1/7 Game Played (USA) 3/1 Moun 6f Maria Pinzon
20/10/2016 5/10 Phoebe Moon (USA) 8/1 Moun 5f Terry Crago
19/10/2016 1/10 Hudatbe (USA) 5/2 Moun 5f John Baird
19/10/2016 2/6 Fightmaster (USA) 7/2 Moun 8f Kevin Fletcher
19/10/2016 7/7 Rushed Motif (USA) 10/1 Moun 5f Thomas Maxwell
19/10/2016 6/9 Ride On (USA) 8/1 Moun 6f Burton Sipp
18/10/2016 2/10 J. Pa (USA) 9/2 Moun 5f James Barker
18/10/2016 2/7 Bear's And Belle's (USA) 12/1 Moun 6f Burton Sipp
18/10/2016 7/7 Kate N Abs Smoke (USA) 8/1 Moun 8f Kevin Fletcher
18/10/2016 3/9 Purely Amazing (USA) 12/1 Moun 8f Kevin Fletcher
18/10/2016 6/8 Silver Crescent (USA) 8/1 Moun 9f James Barker
17/10/2016 4/9 Kid Chic (USA) 8/1 Moun 8f James Barker
17/10/2016 2/10 Zandale (USA) 2/1 Moun 6f James Barker
17/10/2016 1/10 Vacation Time (USA) 3/1 Moun 8f Loren Cox
17/10/2016 4/9 The Bird Is Love (USA) 8/1 Moun 8f William March
17/10/2016 7/9 Meydenbauer Bay (USA) 4/1 Moun 5f William Helmbrecht
17/10/2016 2/9 Stop Hunting (USA) 4/1 Moun 5f Larry Reed
16/10/2016 8/9 Como Luz (USA) 30/1 Moun 8f Monica Krummen
16/10/2016 2/5 Horse Name Red (USA) 4/1 Moun 6f John Baird
16/10/2016 3/10 Quick Reward (USA) 5/1 Moun 5f Leandro Moreno
16/10/2016 7/9 Demi Blue (USA) 10/1 Moun 8f Debra Hale
16/10/2016 6/9 Alandtom (USA) 5/1 Moun 7f Justin Godsey
16/10/2016 4/10 Will's Money (USA) 8/1 Moun 7f John Baird
16/10/2016 4/10 Bear's Conductor (USA) 3/1 Moun 7f Loren Cox
13/10/2016 6/7 Dove In Flight (USA) 12/1 Moun 8f John Baird
13/10/2016 4/8 Deferment (USA) 9/2 Moun 5f John Baird
13/10/2016 6/9 Shedrow (USA) 30/1 Moun 6f Heather Jones
13/10/2016 4/7 Duke Of Chadwick (USA) 5/1 Moun 7f Paul Mandalfino
13/10/2016 8/9 Lookin Around (USA) 8/1 Moun 7f Robert Cline
12/10/2016 4/9 Poised To A Tee (USA) 5/1 Moun 6f Julie Pappada
12/10/2016 4/8 Holiday Lunch (USA) 12/1 Moun 6f Harry Pease
12/10/2016 2/8 Blackeye Wynn (USA) 8/1 Moun 6f Burton Sipp
12/10/2016 3/6 Country Waltz (USA) 9/2 Moun 8f Geoffrey Dixon
12/10/2016 5/7 Eye To Thrill (USA) 4/1 Moun 8f Julie Pappada
12/10/2016 6/8 American Bride (USA) 9/2 Moun 6f Harry Pease
12/10/2016 3/8 Court Adjoured (USA) 5/1 Moun 7f Paul Mandalfino
12/10/2016 2/10 Bold Wolf (USA) 8/5 Moun 5f Loren Cox
11/10/2016 4/10 Mavis Road (USA) 20/1 Moun 6f Robert Inman
11/10/2016 6/8 Pared (USA) 5/1 Moun 8f Loren Cox
11/10/2016 2/7 Sarge's Daughter (USA) 10/1 Moun 5f William Sandmann
11/10/2016 3/6 Brilliant Dunce (USA) 2/1 Moun 5f John Baird
11/10/2016 8/8 Black Circle (USA) 9/2 Moun 8f Debra Hale
11/10/2016 6/8 She's Lit Up (USA) 8/1 Moun 5f Burton Sipp
10/10/2016 3/8 Tri Now (USA) 7/2 Moun 6f Robert Inman
10/10/2016 5/10 Sweet Sound (USA) 5/1 Moun 8f John Baird
10/10/2016 1/8 Bourbon Candy (USA) 3/1 Moun 7f Jeff Engler
10/10/2016 4/9 Mariota (USA) 7/2 Moun 7f Kevin Fletcher
9/10/2016 5/9 Dontbetellinme (USA) 10/1 Moun 6f Noel Sanchez
9/10/2016 1/7 Starago (USA) 8/5 Moun 5f Edward Clouston
9/10/2016 2/5 Miracle In May (USA) 3/1 Moun 8f Loren Cox
9/10/2016 3/6 Basheba (USA) 8/1 Moun 7f Luis Jurado
6/10/2016 4/9 Benny's Compass (USA) 6/1 Moun 5f John Baird
6/10/2016 2/9 Star Maneuver (USA) 9/5 Moun 5f Edward Clouston
6/10/2016 5/9 Brass Pear (USA) 9/5 Moun 5f Edward Clouston
6/10/2016 2/9 Macuto (USA) 5/2 Moun 8f Edward Clouston
6/10/2016 2/8 Starship Advocate (USA) 6/5 Moun 6f Burton Sipp
6/10/2016 4/9 The Devil We Know (USA) 3/1 Moun 7f Evan Fletcher
5/10/2016 2/8 Zeus's Thunder (USA) 6/1 Moun 5f Kevin Fletcher
5/10/2016 1/6 Nevada Kid (USA) 7/2 Moun 6f Edward Clouston
5/10/2016 5/10 Stormy Sandy (USA) 3/1 Moun 5f Burton Sipp
5/10/2016 5/10 Do What I Ask (USA) 5/1 Moun 5f Burton Sipp
5/10/2016 3/9 Quick Reward (USA) 15/1 Moun 6f Leandro Moreno
5/10/2016 4/6 Aqua Solis (USA) 6/1 Moun 8f Kim Puhl
4/10/2016 7/10 Crimson Sunset (USA) 3/1 Moun 5f Edward Clouston
4/10/2016 4/7 Mike's Benchmark (USA) 3/1 Moun 6f Robert Zircher
4/10/2016 2/10 Zorre (USA) 9/2 Moun 5f Noel Sanchez
4/10/2016 6/10 Shesalthatnthensum (USA) 9/2 Moun 5f Noel Sanchez
4/10/2016 2/8 Amanda Marie (USA) 5/1 Moun 5f Edward Clouston
4/10/2016 3/6 Alandtom (USA) 9/2 Moun 8f Justin Godsey
4/10/2016 4/6 Fifty Two (USA) 4/1 Moun 8f Edward Clouston
3/10/2016 4/8 Loveyou Likethat (USA) 6/1 Moun 6f John Baird
3/10/2016 5/6 Repossee (USA) 5/1 Moun 6f Dennis Van
3/10/2016 1/9 Stunt Double (USA) 4/1 Moun 5f Kevin Fletcher
3/10/2016 4/8 Broadway Kate (USA) 6/1 Moun 8f C Larue
3/10/2016 4/7 Goldies Nugget (USA) 10/1 Moun 7f Danny Bird
3/10/2016 2/6 Will's Money (USA) 8/1 Moun 8f John Baird
3/10/2016 7/8 Seeking The Rose (USA) 15/1 Moun 8f Kevin Fletcher
2/10/2016 3/6 Ace Basin Baby (USA) 4/1 Moun 8f Geoffrey Dixon
2/10/2016 3/7 Poised To A Tee (USA) 9/5 Moun 6f Julie Pappada
2/10/2016 5/7 M K's Delight (USA) 10/1 Moun 8f C Larue
2/10/2016 4/5 Misterbulltoyou (USA) 6/1 Moun 7f Kim Puhl
29/9/2016 6/8 Socialist (USA) 7/2 Moun 5f L Cox
29/9/2016 1/9 Pared (USA) 3/1 Moun 8f Loren Cox
29/9/2016 3/7 Cape Finisterre (USA) 6/1 Moun 5f L Cox
29/9/2016 1/6 Zeus's Thunder (USA) 8/5 Moun 8f Kevin Fletcher
29/9/2016 1/6 Court Adjoured (USA) 7/2 Moun 8f Paul Mandalfino
29/9/2016 7/9 I Am The King (USA) 3/1 Moun 7f Loren Cox
29/9/2016 9/9 Ange Grise (USA) 20/1 Moun 7f W Jenkins
28/9/2016 4/7 Small Town Flirt (USA) 6/1 Moun 5f Burton Sipp
28/9/2016 2/6 Yo Phat (USA) 8/1 Moun 6f John Baird
28/9/2016 8/8 Shedrow (USA) 15/1 Moun 8f Heather Jones
28/9/2016 6/6 Fan Demon (USA) 10/1 Moun 8f W Jenkins
28/9/2016 3/6 Black Circle (USA) 6/1 Moun 8f Debra Hale
28/9/2016 5/8 Miracle In May (USA) 8/1 Moun 7f Loren Cox
27/9/2016 3/5 Sweet Sound (USA) 6/1 Moun 8f John Baird
27/9/2016 6/8 Come On Bert (USA) 3/1 Moun 5f Noel Sanchez
27/9/2016 3/7 Wynn The Roses (USA) 8/1 Moun 6f Harry Pease
27/9/2016 2/9 Vacation Time (USA) 5/2 Moun 8f Loren Cox
27/9/2016 5/5 Sambucca Steve (USA) 4/1 Moun 4f Larry Reed
27/9/2016 6/8 Bear's Conductor (USA) 6/1 Moun 4f Loren Cox
26/9/2016 1/10 Scatajawea (USA) 8/1 Moun 5f Sylvia Johnson
26/9/2016 2/6 Chatito (USA) 4/1 Moun 5f Noel Sanchez
26/9/2016 3/6 Demi Blue (USA) 5/2 Moun 8f Debra Hale
26/9/2016 3/6 Do What I Ask (USA) 6/1 Moun 6f Burton Sipp
26/9/2016 4/6 Hobnob Hill (USA) 7/2 Moun 5f John Baird
26/9/2016 6/7 Seattle Summer (USA) 30/1 Moun 4f Julie Pappada
26/9/2016 7/8 Rosebud's Tiger (USA) 5/1 Moun 4f Debra Hale
25/9/2016 4/7 Will's Money (USA) 3/1 Moun 8f John Baird
25/9/2016 5/6 Carolyn (USA) 5/1 Moun 6f Julie Pappada
25/9/2016 5/5 Mystical Stones (USA) 7/2 Moun 5f Kenneth Friedman
25/9/2016 4/5 K's Empire (USA) 10/1 Moun 5f Noel Sanchez
25/9/2016 1/8 Abi Albon (USA) 7/5 Moun 5f J Baird