Full Results

16:35 Vincennes (FR)

Prix De Francheville - La Barre - Attele

 • 8 Runners
 • Distance: 1m 6f 36y
 • Going: Standard
 • Surface: Turf
 • €47,000 added
 • Winner: €29,611
 • 2nd: €9,400
 • 3rd: €4,700
 • 4th: €3,291
Weighed In
 • Off Time: 16:36:05
 • 8 Ran
1st
1
 • Form: 3h3h2h2h5-h6
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: B Chanonat
 • Jockey: A Abrivard

2nd
2
 • Form: hDh6h1h3h6h4
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: S Roger
 • Jockey: F Ouvrie

3rd
10
10/3
 • Form: h5h3h4h2h5h4
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: V Martens
 • Jockey: Ch Martens

4th
5
 • Form: h1h1h9m3h4h6
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: Joel Hallais
 • Jockey: J L Cl Dersoir

5th
7
 • Form: h7h0h9h7h2m5
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: J Mer
 • Jockey: P ph Ploquin

6th
8
 • Form: h1h1h1h3h6h3
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: D Brohier
 • Jockey: Mlle M Norberg

7th
4
66/1
 • Form: h2h1h2h6h6hD
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: J Bethouart
 • Jockey: P Vercruysse

3
 • Form: h1h1h1h2hD
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: P H Billard
 • Jockey: F Nivard

NR
6
 • Form: h4h3h4hDh1hD
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: A Desmottes
 • Jockey: Arnaud Desmottes

NR
9
 • Form: h3h5h3mDh8h3
 • Age: 4
 • Weight: 0-0
 • Trainer: D Mottier
 • Jockey: M Mottier

Betting breakdown

 • Straight Forecast: €59.44